Rozdeľovanie eurofondov sa začalo II.

Tlač článku 13.12.2007 | Ivan Kuhn | Blogy

Rozdeľovanie eurofondov sa na Slovensku pomaly, ale isto rozbieha. Pre začiatok Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR nadelilo mierne utajenému €žkonzorciu€œ firiem zákazku na 7 rokov na bližšie neurčenú a dokonca ani neohraničenú čiastku.

Poďme na vec krok za krokom.

1. Verejné obstarávanie

Vraj bolo. Akurát ho akosi €žpozabudli€œ publikovať vo vestníku verejného obstarávania. Načo? Veď by sa ešte mohli prihlásiť nejaké iné firmy, ktoré by nedajbože dali nižšie cenové ponuky. Tipnem si, že použili metódu rokovacieho konania bez zverejnenia a použitie tejto €žveľmi transparentnej€œ metódy zdôvodnili (v súlade so zákonom samozrejme) €žčasovou tiesňou€œ. (Veď čas plynie a nemôžeme si dovoliť meškať s čerpaním eurofondov, že?) Nebolo by to prvýkrát, čo sa takto €žodstavila€œ nebezpečná konkurencia a do tendra sa prizvala €žtá správna€œ plus pár neškodných firiem.

Otázka tiež je, aké boli podmienky pre €žhodnotenie€œ ponúk v tomto verejnom, resp. skôr neverejnom obstarávaní. Kee, podľa informácií publikovaných v médiách, má ísť o školenie úradníkov štátnej správy a regionálnej samosprávy v oblasti manažovania eurofondov, logicky z toho vyplýva, že hlavnými kritériami mali byť:

1. skúsenosti firmy/konzorcia s implementáciou takéhoto typu projektov

2. disponovanie kvalifikovanými lektormi (pričom to môžu byť aj subkontrahovaní externisti, nielen interní zamestnanci firmy/konzorcia)

3. cena (buď celková alebo v prípade rámcového kontraktu cena za osobo/hodinu či osobo/deň lektora)

Víťazom verejného obstarávania mala byť firma/konzorcium, ktorá ponúkla najlepší pomer podľa rovnice (skúsenosti s projektami + kvalifikovaní lektori) / cena.

Lenže. Ani o jednej z dvoch firiem, ktorých mená sa v médiách objavili, nemám informáciu, že by sa dlhodobejšie venovali problematike fondov EÚ. O ostatných členoch konzorcia MVRR SR mlčí. Rovnako ako o cene. A o počte a kvalite lektorov, ktorí by €žeuroúradníkov mali vyškoliť tiež nepadlo ani slovo. Je to na smiech a zároveň do plaču....

2. Konzorcium

V článku denníka Pravda z 22. augusta 2007 s titulkom €žEuroúradníkov vyškolí firma blízka Slotovi€œ, v ktorom boli prvýkrát publikované informácie o zvláštnych okolnostiach tohto kontraktu, sa objavili dve úchvatné vety.

Zamedia podľa hovorcu Miroslava Bátovského vyhrala ako súčasť konzorcia firiem, pričom jedna z nich je z Belgicka. "Podozrenie z klientelizmu možno vylúčiť," povedal.

Takže na vylúčenie podozrenia z klientelizmu stačí, ak mám v konzorciu firmu z Belgicka! Vtipné. :-)

Nemôžem si pomôcť, ale prvé, na čo som si pri prečítaní vyššie citovaných riadkov spomenul, bola firma Euroservices Development sídliaca v Belgicku (majiteľ nebol Belgičan), pre ktorú som v rokoch 1998-99 pracoval ako projektový manažér na projekte financovanom z programu Európskej únie Phare. Pár mesiacov po tom, ako sme skončili prácu na našom projekte, firma zbankrotovala, pričom po nej ostali nemalé dlhy voči konzultantom z rôznych európskych krajín, ktorí pre ňu pracovali. Firma pritom na realizáciu projektov, ktoré získala v tendroch vyhlasovaných priamo Európskou komisiou, dostala od EK zálohové platby v slušnej sume. Takže nie všetko čo sa blyští je zlato a nie všetko čo je z Belgicka je bez rizika bankrotu (či klientelizmu).

Čím sa nechcem dotknúť dobrého mena belgickej firmy zainteresovanej na projekte školenia slovenských euroúradníkov, ale... ono to ani celkom nejde, pretože jej meno sa zatiaľ nikde neobjavilo.

Podľa článku denníka Pravda zo 7. decembra 2007 s titulkom €žJanušek otvoril účet blízkym firmám€œ totiž €žZamedia poskytuje ministerstvu služby v rámci konzorcia, jeho presné zloženie vtedy rezort nezverejnil.€œ Keby som toto porozprával eurouradníkom na DG Regio, tak by si určite mysleli, že si robím srandu. Za tých 9 rokov, čo robím v oblasti eurofondov, som sa ešte nestretol s tým, že by nejaký projekt financovaný z fondov EÚ získalo konzorciom, ktorého presné zloženie by nebolo verejné.

3. Transparentnosť fondov EÚ

Keď sa už bavíme o utajených tendroch, v ktorých víťazia utajené konzorciá utajených firiem (už chýbajú iba utajení svedkovia, ale aj toho sa možno opí¤ť po dlhšej dobe dočkáme), je namieste spomenúť, že v auguste tohoto roku bol do parlamentu predložený €žNávrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana MIKLOŠA a Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov€œ (parlamentná tlač 391)

Kľúčová časť tohto návrhu znela:

(5) Správca kapitoly alebo orgán štátnej správy, ktorý je svojimi príjmami a výdavkami napojený na štátny rozpočet, alebo iná rozpočtová organizácia, ak tak ustanoví osobitný zákon, ktorý podľa § 8 ods. 2 poskytuje dotácie zo štátneho rozpočtu, je povinný na svojej internetovej stránke zverejniť najneskôr do 15 dní od rozhodnutia o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie

a) názov fyzickej osoby alebo právnickej osoby žiadateľa o dotáciu (aj tých, ktorým dotácia rozhodnutím nebola pridelená)

b) výšku požadovanej dotácie,

c) účel na ktorý bola dotácia požadovaná,

d) vyhodnotenie žiadosti z hľadiska kritérií, ktoré boli ustanovené na poskytnutie dotácie s uvedením bodov alebo percentuálnym vyjadrením vo vzťahu k jednotlivým kritériám,

e) výšku poskytnutej dotácie, ak bola dotácia poskytnutá,

f) zoznam osôb, ktoré posudzovali splnenie podmienok na poskytnutie dotácie,

g) osobu, ktorá rozhodla o poskytnutí dotácie v prípade, ak o poskytnutí dotácie nerozhodoval priamo štatutárny orgán,

h) štatút a rokovací poriadok komisie, ktorá posudzovala žiadosť o poskytnutie dotácie, ak bol vydaný.

(6) Ak dotácia žiadateľovi poskytnutá nebola, zverejňujú sa údaje podľa odseku 5 písm. a) až d) a f) až h).

(7) Ustanovenia odseku 1 až 6 sa použijú aj na použitie prostriedkov Európskej únie.

Návrh tejto významnej novelizácie bol v polovici septembra tohto roku, bez ví¤čšej mediálnej pozornosti vládnou koaličnou ví¤čšinou zmietnutý zo stola ešte v prvom čítaní (asi preto, aby sa nestal predmetom ví¤čšej verejnej diskusie v období pred druhým čítaním).

Iste, prvú vec, ktorú by sme poslancom SDKÚ-DS €“ bývalej ministerke spravodlivosti a bývalému ministrovi financií €“ mohli vyhodiť na oči je, že takýto zákon mohli (a mali!!!) do parlamentu predložiť v čase, keď vláda, ktorej boli členmi, mala v parlamente ví¤čšinu. To však nič nemení na podstate veci. Takýto zákon je potrebný, mal tu byť dávno a meno a fotka každého poslanca, ktorý hlasoval proti tomuto návrhu alebo sa zdržal hlasovania, by mali byť vystavené na verejnosti na hanbu.

Miesto tohoto potrebného zákona sa v parlamente prerokúva €žVládny návrh zákona o pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva€œ (parlamentná tlač 428), ktorý sa problematiky transparentnosti rozhodovania o prideľovaní nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov nedotýka ani náhodou (a nedotýka sa ani zverejňovania informácií o vyhlásení, priebehu a výsledkoch verejného obstarávania projektov financovaných z fondov EÚ).

Je pravda, že ani návrh Ivana Mikloša a Lucie Žitňanskej sa netýkal zverejňovania informácií o verejnom obstarávaní projektov financovaných z fondov Európskej únie, ale €žlen€œ dotácií z eurofondov, jeho prijatie by však bolo dobrým krokom správnym smerom, po ktorom mohla nasledovať ďalšia právna úprava, ktorá by si €žposvietila€œ na verejné obstarávanie €žeuroprojektov€œ. Po hlasovaní z 18. septembra 2007 si žiadne ilúzie nerobím.

Takže pokiaľ ide o rozdeľovanie fondov EÚ, na Slovensku sa v najbližších mesiacoch €žmáme na čo tešiť€œ.

Autor je analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol publikovaný na http://kuhn.blog.sme.sk...>blog.sme.sk.

Slovensko čerpá eurofondy pomalšie
17.09.2017 | Dušan Sloboda


Café Európa: Kam idú eurofondy?
27.01.2016 | Ivan Kuhn


.týždeň: Tunelovanie eurofondov
06.05.2014 | Ivan Kuhn

Videoarchív týždenníka .týždeň zo dňa 6. mája 2014, k dispozícii tiež tu.


TEDx: Operačný program krajšie Slovensko
15.08.2013 | Jakub Ptačin


Eurofondy a regionálne rozdiely v Európskej únii
05.02.2013 | Dušan Sloboda

regio.institute.sk


EÚ sa v boji s regionálnymi rozdielmi nedarí
05.02.2013 | Dušan Sloboda
Spustiť video

Videokomentár pre týždenník .týždeň zo dňa 2. februára 2013 nájdete k dispozícii tiež tu.