Tejto téme som sa venoval už pred viac ako tromi rokmi v blogu Niečo o transparentnosti využívania eurofondov.... To bolo ešte v čase, keď škandál okolo nástenkového tendra iba začínal (a ešte ani nemal pomenovanie €žnástenkový tender"), napriek tomu je obsah tohto blogu stále platný.

Vo svetle pokusu ministra Počiatka menovať pána Sántaia do funkcie, v ktorej by mal mimoriadny vplyv na to, ako (ne)transparentne a (ne)efektívne bude fungovať čerpanie eurofondov na Slovensku, je dobré si pripomenúť jednu kapitolku z €žpráce" Michala Sántaia vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie stratégie rozvoja regiónov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR). Ing. Michal Sántai, MBA totiž z titulu svojej funkcie predsedal Monitorovaciemu výboru pre Operačný program Technická pomoc v rámci ktorého sa nástenkový tender uskutočnil a z rozpočtu ktorého boli neuveriteľne nadsadené faktúry preplácané.

A zatiaľ čo s uskutočnením nástenkového tendra nemal Michal Sántai zrejme nič spoločné, kee v tom čase nepôsobil na MVRR SR, na jeho následnom zakrývaní sa podieľal s maximálnym nasadením. Dôkazom o tom je aj nasledovný dokument, ktorý stále visí na web stránke dnes už neexistujúceho Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Môžete si ho prečítať celý, ale aby som čitateľom ušetril čas vyberám relevantné časti a pridávam ešte svoje vlastné poznámky, kee som bol tejto udalosti osobne zúčastnený.

ZíPIS II. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP TP

Dátum konania 13.6.2008

Ad I. Otvorenie - úvod

V úvode 2. Zasadnutia MV pre OP TP privítal všetkých prítomných členov pán Ing. Michal Sántai, MBA (MS) generálny riaditeľ sekcie stratégie rozvoja regiónov a osobitne privítal zástupcu EK p. Martinu Benčatovú (MB), ktorá sa zúčastnila 2. Zasadnutia MV pre OP TP. Následne oboznámil všetkých prítomných členov s programom zasadnutia, ku ktorému neboli vznesené žiadne námietky. MS určil PhDr. Radoslava Behula (jeho meno sa tiež spomína v súvislosti s nástenkovým tendrom - pozn. autora blogu), riaditeľa odboru realizácie programov regionálneho rozvoja (RB), za overovateľa zápisnice.

Ad II. Schválenie Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Technická pomoc za rok 2007

MB (Martina Benčatová - pozn. autora blogu) k výročnej správe o vykonávaní OP TP za rok 2007 (ďalej €žVýročná správa") uviedla, že neobsahuje z objektívnych príčin veľké informácie o fyzickom pokroku a súvisiace finančné informácie, ale zdôraznila do budúcnosti dôležitosť kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy Výročnej správy v nadví¤znosti na platby zo strany EK. Akceptovanie Výročnej správy Komisiou je základnou podmienkou platobnej procedúry. Pokiaľ Komisia odmietne výročnú správy ako neprijateľnú, nemôže preplatiť žiadosti členského štátu o platbu. MS (Michal Sántai - pozn. autora blogu) informoval o tom, že zaslané pripomienky k výročnej správe boli zapracované a vyzval prítomných aby predniesli svoje ďalšie prípadné pripomienky.

Pripomienky členov MV OP TP

p. Ivan Kuhn, zástupca mimovládnej organizácie Priatelia Zeme (IK) (do Monitorovacieho výboru ma nominovalo EKOFí“RUM na návrh MVO Priatelia Zeme - pozn. autora blogu), vzniesol pripomienku, že v bode 7. Informovanie a publicita chýba informácia o verejnom obstarávaní na základe, ktorého bola vybraná externá agentúra, ktorá zabezpečuje služby spojené s informovaním a publicitou.

IK (Ivan Kuhn - pozn. autora blogu) vzniesol pripomienku k bodu č. 7, k poslednému odseku Ostané, chýba informácia o celkovom objeme zákazy na propagačné predmety CKO.

MS (Michal Sántai - pozn. autora blogu) uviedol, že všetky informácie ohľadom verejných obstarávaní sú uvedené v súlade s platnou legislatívou vo Vestníku verejných obstarávaní. Ďalej uviedol, že výročná správa má predpísaný obsah, ktorý bol dodržaný a nie je povinnosťou Riadiaceho orgánu pre OP TP uvádzať informácie o verejných obstarávaniach vo Výročnej správe, a z dôvodu rozsahu by to nebolo efektívne a strácala by sa prehľadnosť Výročnej správy.

...

MS vyzval členov MV OP TP k schváleniu Výročnej správy. Výročná správa bola schválená s pripomienkami. IK (Ivan Kuhn - pozn. autorablogu) bol proti schváleniu, nikto sa nezdržal hlasovania.

Ad V. Rôzne

...

IK opí¤tovne požiadal o informácie o verejnom obstarávaní

MS opí¤tovne odpovedal IK, že informácie o verejných obstarávaniach sú uvedené v zákonom stanovených materiáloch v súlade s platnou legislatívou, z dôvodu rozsahu s nimi členovia MV OP TP nie sú oboznamovaní, pretože to nie je potrebné a nie to nie je stanovené.

Toľko oficiálny zápis zo zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Technická pomoc. A teraz na upresnenie moje poznámky, ktoré som si počas spomínaného zasadnutia MV OP TP urobil.

Dňa 13.6.2008 sa na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky uskutočnilo 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP TP. Za mimovládne organizácie sa, vzhľadom na služobnú cestu členky MV Ing. Jely Tvrdoňovej do Bruselu v tomto termíne, zúčastnil jej náhradník Ivan Kuhn.

...

-        1. bod programu - €žSchválenie Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Technická pomoc za rok 2007"

-        Ing. Michal Sántai, MBA, Generálny riaditeľ Sekcie stratégie rozvoja regiónov - informoval, že pripomienky subjektov zúčastnených na pripomienkovacom konaní boli zapracované do výročnej správy, ale je možnosť vzniesť ďalšie pripomienky priamo na zasadnutí MV

-        Ivan Kuhn - kee ako náhradník člena MV nemal možnosť zúčastniť sa písomnej procedúry pripomienkovania, požiadal aby bola do výročnej správy doplnená informácia o verejnom obstarávaní týkajúca sa bodu 7. INFORMOVANOSť A PUBLICITA €žDo aktivít informovanosti a publicity, ktoré si vyžadujú profesionálny prístup a skúsenosti, je zapojená aj externá agentúra, vybraná v procese verejného obstarávania." Tú istú požadavku vyslovil v súvislosti s bodom Ostatné €žV októbri 2007 dal CKO vyrobiť aj propagačné predmety CKO (zakladače, bloky, karisbloky, diáre, perá, ceruzky, USB, tričká, hrnčeky, kľúčenky, kalendáre). Uvedené predmety boli distribuované účastníkom vyššie uvedených konferencií." Ivan Kuhn požiadal aby bol členom MV poskytnuté informácia o tom, aká forma verejného obstarávania bola použitá (verejná súťaž alebo rokovacie konanie bez zverejnenia), koľko firiem sa zúčastnilo obstarávania, aké boli cenové ponuky a ktoré firmy získali zákazky prostredníctvom verejného obstarávania.

-        Ing. Michal Sántai - výročná správa obsahuje všetko čo má obsahovať (štruktúra je daná), informácia o verejnom obstarávaní je uverejnená na príslušných miestach (vestník verejného obstarávania) a nie je potrebné ju zahrňovať do výročnej správy ani podávať tieto informácie členom MV.

-        Výročná správa bola Monitorovacím výborom schválená, všetci prítomní členovia MV hlasovali za iba Ivan Kuhn hlasoval proti.

...

-        Ivan Kuhn - na základe prezentácie Ing. Petra Dupeja (odbor koordinácie fondov EÚ, oddelenie hodnotenia) o €žValue of best money" a o úlohe MV v hodnotiacom procese a tiež na základe prezentácií o rozsahu dodávok tovarov a služieb externými dodávateľmi vyberanými v procese verejného obstarávania opí¤tovne požiadal, aby informácie o ukončených verejných obstarávaniach a ich výsledkoch boli predkladané členom MV

-        Ing. Michal Sántai - všetky informácie o verejnom obstarávaní sú verejne dostupné (vestník verejného obstarávania), nie je možné ich predkladať na zasadnutia MV, keď ich budú tisíce (tisíce?!?!?!), bolo by to neefektívne, nie je jasná zmysluplnosť, úlohy MV sú iné.

Takže suma-sumárum, Ing. Michal Sántai, MBA ako generálny riaditeľ sekcie stratégie rozvoja regiónov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v júni 2008 veľmi dobre vedel, že takmer všetky dodávky poradenských služieb v rámci OP TP sa dejú v rámci jediného €žnástenkového tendra" (žiadne tisíce verejných obstarávaní) a ako predsedajúci Monitorovacieho výboru pre Operačný program Technická pomoc odmietol členom (členovi) MV poskytnúť požadované informácie, aby zákazka pre firmy Avocat a Zamedia nevyšla najavo. Smer-SD a minister Počiatek si vedia vyberať ľudí na posty v oblasti eurofondov...

Autor je analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol publikovaný na blog.sme.sk.