Nominácia MVRR SR na Nepriateľský infočin /kauza čerpanie/

Tlač článku 30.9.2009 | Dušan Sloboda | Aktivity a štúdie

MVRR SR nám od 16. 2. 2009 bráni v získaní informácií, ktorých zverejňovanie by malo byť samozrejmosťou. Postup ministerstva "vyzdvihla" i hodnotiaca komisia v rámci súťaže INFOčin, a to konkrétne v kategórii Nepriateľský čin roka 2009.

Dňa 16. 2. 2009 sme požiadali Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR), aby nám na základe infozákona sprístupnilo informáciu o vývoji čerpania eurofondov za prebiehajúce prvé programovacie obdobie, ktoré začalo v máji 2004, ako i za prebiehajúce druhé programovacie obdobie, ktoré začalo plynúť v januári 2007. Informácie sme žiadali zverejniť v mesačnej periodicite, a to v úplne najjednoduchšom možnom formáte (celkové zazmluvnenie a čerpanie eurofondov, viac v prílohe č. 1). Informácie sme žiadali zverejniť od MVRR SR, ktoré je zodpovedné za koordináciu eurofondov v oboch programovacích obdobiach, zároveň spravuje komplexný informačný systém o eurofondoch (tzv. ITMS).

Očakávajúc neochotu MVRR SR zverejniť informácie, totožnú žiadosť o informácie sme zároveň zaslali i na Ministerstvo financií SR (MF SR), ktoré plní v rámci prerozdeľovania eurofondov úlohu tzv. platobného orgánu. MF SR nám zaslalo čiastočnú odpoveď, v ktorej nám zároveň odporučilo obrátiť sa na MVRR SR, ktoré označilo za zodpovedné za „vedenie predmetných údajov“ (viac v prílohe č. 2).

MVRR SR nám však odmietlo sprístupniť informácie v celom rozsahu tvrdiac, že požadovanými informáciami nedisponuje, resp. bolo by náročné tieto informácie vybrať z informačného systému databázy ITMS. MVRR SR v rozhodnutí argumentovalo, že „požadované informácie sú spracované komplexne a existujú iba vo vyššie uvedenej komplexnej štruktúre a forme“ (teda v rámci ITMS, pozn. Dušan Sloboda). MVRR SR tiež argumentovalo, že nie je povinné vytvárať nové informácie a tvárilo sa, že nami požadovanými informáciami nedisponuje (viac o rozhodnutí v prílohe č. 3).

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie podpísal priamo sám minister Marian Janušek, a to zjavne v rozpore s vnútornými predpismi MVRR SR, kee podľa smernice MVRR SR č. 8/2000 o slobodnom prístupe k informáciám na MVRR SR na našu žiadosť nemal odpovedať minister, ale „útvar ... do pôsobnosti ktorého žiadaná informácia patrí,“ a tým je podľa organizačného poriadku MVRR SR sekcia stratégie rozvoja regiónov, nie priamo minister.

Dňa 6. 3. 2009 sme podali rozklad proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácie, v ktorom argumentujeme a dokazujeme, že MVRR SR nami požadovanými informáciami disponuje, ba že ich pravidelne každomesačne i vytvára a zverejňuje na svojej webstránke, avšak následne ich nahrádza (v mesačnej periodicite) aktuálnymi, pričom pôvodné informácie nezaraďuje do webarchívu ale odstraňuje. Zároveň argumentujeme, že MVRR SR ad hoc podľa potreby predmetné informácie spracúva a sú súčasťou vládnych a ministerských materiálov (viac o našich argumentoch a dôkazoch o lžiach ministra Janušeka v rozklade v prílohe č. 4).

Dňa 23. 3. 2009 rozhodol minister Janušek, že zamieta náš rozklad a potvrdzuje (svoje!) pôvodné rozhodnutie, ktoré vydal dňa 25. 2. 2009, ktorým nám odmietol sprístupniť informáciu v plnom rozsahu. Minister v odôvodneniach trvá na svojich pôvodných lživých výhovorkách o nedisponovaní informácií (viac v rozhodnutí v prílohe č. 5).

Dňa 27. 5. 2009 sme, v snahe domôcť sa zákonnou cestou požadovaných informácii, boli nútení podať žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministra zo dňa 23. 3. 2009, ako i na preskúmanie zákonnosti prvostupňového rozhodnutia zo dňa 25. 2. 2009 a na preskúmanie zákonnosti postupu MVRR SR (viac v žalobe v prílohe č. 6).

Informácie o konaní súdu nie sú do dnešného dňa k dispozícii. MVRR SR a minister Janušek (dnes už exminister) svojou angažovanosťou (a to až nad mieru interných predpisov MVRR SR) nám od 16. 2. 2009 bránia v získaní informácií, ktorých zverejňovanie by malo byť samozrejmosťou. Príkladom by pre MVRR SR mohlo byť české Ministerstvo pro místní rozvoj, ktoré plní v systéme eurofondov v ČR identickú funkciu, a informovanie verejnosti o čerpaní eurofondov zvláda neporovnateľne lepšie ako MVRR SR, a najmí¤ robí to automaticky samo od seba (viac tu).