Nominácia MVRR SR na Nepriateľský infočin /kauza zverejňovanie/

Tlač článku 30.9.2009 | Dušan Sloboda | Aktivity a štúdie

Analytici Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) Dušan Sloboda a Ivan Kuhn požiadali začiatkom februára 2009 prostredníctvom infozákona jednotlivé ministerstvá, ktoré ako riadiace orgány zodpovedajú za prerozdeľovanie eurofondov, o zverejnenie informácií tykajúcich sa hodnotiaceho a výberového procesu, ktorým sa schvaľujú nenávratné finančné príspevky pre jednotlivé projekty spolufinancované z eurofondov.

Konkrétne dňa 16. 2. 2009 sme požiadali Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR), aby nám ako tzv. riadiaci pre Regionálny operačný program (ROP) a pre Operačný program Bratislavský kraj (OPBK) na základe infozákona sprístupnilo vyššie spomínané informácie za tieto dva operačné programy (žiadosti sú v prílohe č. 1 – ROP a v prílohe č. 1 – OPBK).

Listami zo dňa 19. 2. 2009 (resp. 20. 2. 2009) MVRR SR požiadalo o predĺženie lehoty na vybavenie žiadostí o 8 pracovných dní z dôvodu rozsiahlosti a špecifickosti požadovaných informácií, argumentujúc, že na vyhľadávanie a zber požadovaných informácií vyžaduje viac času.

Dňa 6. 3. 2009 nám MVRR SR adresovalo odpovede (odpovede sú v prílohe č. 2 – ROP a v prílohe č. 2 – OPBK), v ktorých nám časť informácií sprístupnilo, avšak podstatné informácie (hodnotiace hárky) nám odmietlo sprístupniť v nami požadovanej elektronickej podobe, a zaslalo nám ich v papierovej podobe, pričom MVRR SR klamalo, že informáciami nedisponuje v elektronickej podobe (pravda je, že nimi disponuje v rámci informačného systému ITMS – z tejto lži bolo ministerstvo usvedčené Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré nám identický typ informácií požadovaný za iný operačný program zaslalo v elektronickej podobe, ktoré získalo práve zo systému ITMS, ktorý spravuje MVRR SR). Informácie nám boli z MVRR SR zaslané v papierovej podobe schválne, aby nám bola sťažená možnosť ďalej ich verejne publikovať, a zároveň nám boli zaslané scenzurované (mená hodnotiteľov sú vybielené, nie je teda možné priradiť hodnotiteľa ku konkrétnemu hodnoteniu). Janušekovo ministerstvo s nami v 21. storočí odmietlo komunikovať v elektronickej podobe a kusé informácie za ROP a OPBK nám zaslalo v papierovej podobe v dvoch 20-kilogramových balíkoch – fotografia balíkov z MVRR SR je ako príloha F dostupná na obrázku nižšie:

Analytici KI na tlačovej konferencii dňa 14. 4. 2009 predstavili porovnanie, ako jednotlivé ministerstvá zareagovali na identickú žiadosť o informácie týkajúcu sa prerozdeľovania eurofondov pre projekty. Z porovnania vyplýva, že niektoré ministerstvá nemali problém obsahu žiadosti porozumieť a odpoveď spracovali v zákonom stanovenej lehote v nami požadovanej elektronickej podobe, kým iné ministerstvá odmietali informácie zverejniť (viac v prílohe P – najmí¤ tabuľka na snímke č. 4 v danej prezentácii).

Lídrom v zatajovaní informácií o prerozdeľovaní eurofondov sa stalo MVRR SR na čele s ministrom Janušekom. Kým Ministerstvo životného prostredia SR nám požadované informácie zverejnilo už začiatkom marca 2009 v elektronickej podobe na jednom DVD nosiči, MVRR SR robilo neustále obštrukcie mesiace po našej žiadosti nám naďalej odmietalo sprístupniť podstatnú časť požadovaných informácií tváriac sa, že našej žiadosti nerozumie (rozhodnutie MVRR SR zo dňa 6. 3. 2009 nesprístupniť nám časť požadovaných informácií je v prílohe č. 3 – ROP a v prílohe č. 3 – OPBK).

Voči rozhodnutiam MVRR SR sme dňa 23. 3. 2009 podali rozklady (rozklady sú v prílohe č. 4 – ROP a v prílohe č. 4 – OPBK).

Ministerstvo pokračovalo vo svojich snahách nesprístupniť nám informácie, a dňa 2. 4. 2009 nám adresovalo výzvu o doplnenie našej žiadosti, kee zrazu „objavilo“ problém identifikácie žiadateľa – právnemu oddeleniu MVRR SR nebolo jasné, či je žiadateľom o informácie Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) alebo analytik KI Dušan Sloboda ako fyzická osoba (listy s procesnými prolongáciami MVRR SR sú v prílohách č. 5 – ROP a v prílohe č. 5 – OPBK). Následne dňa 7. 4. 2009 minister Marian Janušek rozhodol o zamietnutí našich rozkladov a potvrdil pôvodné rozhodnutia Agentúry na podporu regionálneho rozvoja – sekcie ministerstva pod vedením generálneho riaditeľa Igora Štefanova, v ktorých nám boli čiastočne zamietnuté žiadosti o informácie (rozhodnutia sú v prílohe č. 6 – ROP a v prílohe č. 6 – OPBK).

MVRR SR si dalo nesmiernu námahu, aby siahodlho argumentovalo, prečo nemôže nami požadované informácie zverejniť, konalo obštrukčne, tvárilo sa, že žiadosti nerozumie, zavádzalo a klamalo, a nakoniec začalo hľadať procesné nejasnosti, ktoré by mu umožnili informácie nezverejniť resp. oddialiť ich zverejnenie. Treba podotknúť, že informácie, ktoré sme požadovali, sú základným podkladom na overenie transparentnosti prideľovania eurofondov, a MVRR SR by malo automaticky samo od seba tieto informácie zverejňovať, a konať tak v súlade s verbálnymi posolstvami, ktoré politickí nominanti na čele rezortu, ako i ďalší členovia vlády, sústavne prezentujú verejnosti v médiách. Konanie MVRR SR potvrdzuje, že realita je odlišná od vyhlásení politikov, a i toto zatajovanie informácií potvrdzuje, že eurofondy sa prerozdeľujú pod rúškom tajomstva netransparentne v korupcii a klientelizmu prajúcom prostredí. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zatajovaním informácií o procese prerozdeľovania eurofondov vyvoláva oprávnené pochybnosti o transparentnosti a zákonnosti procesu prideľovania eurofondov jednotlivým projektom.