Smerovanie eurofondov do regiónov za obdobie 2004-2006

Tlač článku 15.6.2009 | Dušan Sloboda | Čerpanie

Základné informácie:

Programovacie obdobie:
2004-2006

Stav zazmluvenia k dátumu:
31.05.2009

Zdroj informácií:
Konferencia: Transparentnosť a efektívnosť využívania fondov EÚ na Slovensku

Kam smerujú eurofondy na Slovensku? Mýtus znižovania regionálnych rozdielov
15.06.2009 | Dušan Sloboda

Na stiahnutie tu!
Mapa: Prerozdeľovanie eurofondov do regiónov Slovenskej republiky (stav k 31.05.2009)
15.06.2009 | Dušan Sloboda a Vladimír Bačík
Zví¤čšiť mapu kliknutím

Aktuálny stav čerpania

Nižšie nájdete aktuálny stav čerpania eurofondov osobitne za programovacie obdobie 2004-2006 a za aktuálne programovacie obdobie 2007-2013.

Zdroj informácií:
www.mfsr.sk

Programovacie obdobie 2007-2013:

1. Štrukturálne fondy a Kohézny fond (Cieľ 1 a Cieľ 2)

Záví¤zok (zdroje z EÚ k dispozícii na vyčerpanie) v bežných cenách:
11 482 758 666 eur

Čerpanie (znížené o nezrovnalosti) k 31.12.2014:
7 261 870 202 eur

Stav čerpania v % k 31.12.2014:
65,47

Konečný termín na vyčerpanie záví¤zku:
december 2015

2. Štrukturálne fondy (Cieľ 3)

Záví¤zok (zdroje z EÚ k dispozícii na vyčerpanie) v bežných cenách:
122 894 418 eur

Čerpanie (znížené o nezrovnalosti) k 31.12.2014:
92 929 579 eur

Stav čerpania v % k 31.12.2014:
75,62

Konečný termín na vyčerpanie záví¤zku:
december 2015

Programovacie obdobie 2004-2006:

1. Štrukturálne fondy

Záví¤zok (zdroje z EÚ k dispozícii na vyčerpanie) v bežných cenách:
1 169 156 967 eur

Čerpanie (znížené o nezrovnalosti) k 31.12.2014:
1 164 053 170 eur

Stav čerpania v % k 31.12.2014:
99,56

Konečný termín na vyčerpanie záví¤zku:
čerpanie je ukončené
(pozn.: úroveň čerpania môžu ovplyvniť prípadné korekcie a nezrovnalosti uplatnené pri postupnom uzatváraní programov, ktoré dosiaľ pokračuje)

2. ISPA pokračujúca ako Kohézny fond

Záví¤zok (zdroje z EÚ k dispozícii na vyčerpanie) v bežných cenách:
361 525 595 eur

Čerpanie (znížené o nezrovnalosti) k 31.12.2014:
357 270 919 eur

Stav čerpania v % k 31.12.2014:
98,82

Konečný termín na vyčerpanie záví¤zku:
čerpanie je ukončené
(pozn.: k 31.12.2010 bola ukončená implementácia všetkých projektov ISPA/KF. V termíne do 30.06.2011 bola na EK predložená záverečná dokumentácia na všetky implementované projekty ISPA/KF. V rámci sledovaného obdobia bolo s EK vysporiadaných 29 projektov a 3 projekty sú v procese uzatvárania s EK.)

3. Kohézny fond

Záví¤zok (zdroje z EÚ k dispozícii na vyčerpanie) v bežných cenách:
405 036 922 eur

Čerpanie (znížené o nezrovnalosti) k 31.12.2014:
405 035 722 eur

Stav čerpania v % k 31.12.2014:
100,00

Konečný termín na vyčerpanie záví¤zku:
čerpanie je ukončené
(pozn.: k 31.12.2010 bola ukončená implementácia všetkých projektov s výnimkou projektu 2004/SK/16/C/PE/005 Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy, na ktorý bol tento termín rozhodnutím EK predĺžený do 31.12.2011, pričom v termíne do 30.06.2012 bola na EK predložená záverečná dokumentácia za všetky implementované projekty KF. V rámci sledovaného obdobia boli s EK vysporiadané 3 projekty a 6 projektov je v procese uzatvárania s EK.)